22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. 

World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a inicjatywa powołania takiego święta pojawiła się ponad pół roku wcześniej na konferencji Szczyt Ziemi 1992, która odbywała się w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę na fakt, że woda pitna – substancja w niektórych rejonach świata tak powszechna, że aż pomijana i niezauważana – w innych krajach jest towarem wysoce luksusowym. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia szacowano, że dostępu do wody pitnej nie ma aż miliard ludzi na świecie. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie. Proklamując Światowy Dzień Wody, Narody Zjednoczone zachęcały kraje członkowskie, by dopasowywały jego obchody do lokalnego kontekstu, podejmując konkretne działania (publikacje, konferencje, seminaria), służące kształtowaniu świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami świeżej wody na świecie.

Problemy światowych zasobów wody są przedmiotem uwagi jednego z największych programów naukowych UNESCO – Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody.

Co roku World Water Day towarzyszy inne hasło przewodnie. W minionych latach tematami przewodnimi Międzynarodowego Dnia Wody były: Woda i kultura (2006), Niedobór wody (2007), Woda a stan sanitarny świata (2008), Wody transgraniczne (2009), Jakość wody (2010), Woda dla miast (2011), Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012), Współpraca w dziedzinie wody (2013), Woda i energia (2014), Woda a zrównoważony rozwój (2015), Woda a praca (2016), Ścieki jako nieograniczone źródło wody (2017), Natura dla wody (2018). W tym roku Światowy Dzień Wody odbędzie się pod hasłem „Leaving no one behind” (z ang. nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego człowieka i warunkiem zachowania zdrowia. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Szacuje się, że ok. 10% populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Szczególnie trudna sytuacja panuje w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dane wskazują też na ogromne dysproporcje w dostępie do wody pośród osób z najwyższymi dochodami i tych najuboższych. Kluczowa jest również jakość wody. W wielu regionach o słabo rozwiniętej kanalizacji dochodzi do zanieczyszczenia wody pitnej bakterią E. coli. Ponad 700 dzieci poniżej piątego roku życia umiera każdego dnia z powodu biegunki związanej z zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi. Ok. 159 milionów ludzi pobiera wodę pitną z wód powierzchniowych, takich jak stawy i strumienie. Ok. 4 miliardów ludzi – prawie dwie trzecie ludności świata – doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku. 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać przesiedlonych przez znaczny niedobór wody do 2030 roku. W wielu regionach świata za gromadzenie wody odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki, które muszą przemierzać codziennie wiele kilometrów w tym celu.

Tegoroczna edycja dotyczy wody w kontekście zmian klimatu oraz tego, jak oba tematy są ze sobą nierozerwalnie związane. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą wpłynie na ochronę zdrowia i ochronę życia na Ziemi, a bardziej wydajne korzystanie z wody ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Opracowano na podstawie:
World Water Day

 

Światowy Dzień Wody 2020. Image credit: WWD
Słowa kluczowe (tagi):
,