Jesteś tutaj

Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, czyli 20 proc. w zakresie energii odnawialnej – tak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania z postępów w osiąganiu celów w zakresie energii odnawialnej wyznaczonych na rok 2020. Odnawialne źródła energii to m.in. wiatr, opady, pływy morskie, fale morskie, promieniowanie słoneczne oraz geotermia

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r. wynosił 15,3 proc., to UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014.

Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu do 2020 roku: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz wiążących celów krajowych.

– Sprawozdanie to ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 1 mln osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro. Co roku eksportujemy energię ze źródeł odnawialnych o wartości 35 mld euro – powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. polityki klimatycznej i energetycznej.

Przy 5,7 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, jakie przewidziano na rok 2014, osiągnięcie celu 10 proc. stanowi ambitne zadanie, które jednak jest wykonalne, na co wskazują postępy w niektórych państwach członkowskich (patrz: tabela).

Zakłada się, że 25 państw członkowskich osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014 w zakresie energii odnawialnej. 26 państw członkowskich osiągnęło swoje cele na lata 2011–2012. Ponieważ w nadchodzących latach cele pośrednie staną się bardziej ambitne, niewykluczone, że niektóre państwa członkowskie będą musiały — by utrzymać kierunek — zwiększyć wysiłki poprzez ewentualne wykorzystanie mechanizmów współpracy z innymi państwami członkowskimi.

Ze sprawozdania wynika również, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej sprawdza się, gdyż dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii: 1) uniknięto całkowitych emisji CO2 o około 326 Mt w 2012 r. i o 388 Mt w 2013 r.; 2) zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 Mt w roku 2013.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii w UE: 1) zastąpienie gazu ziemnego energią odnawialną odpowiadało za około 30 proc. ogólnych emisji paliw kopalnych, których udało się uniknąć w 2013 r.; 2) prawie połowa państw członkowskich zmniejszyła swoje krajowe zużycie energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego o co najmniej 7 proc.

Ponadto na podstawie sprawozdania można stwierdzić, że coraz więcej ludzi akceptuje energię odnawialną jako powszechne źródło energii i że cele na rok 2020 są siłą napędową dla globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wspierających je strategii energetycznych, które sięgają daleko poza granice Europy i za którymi stoi Unia Europejska.

Ponieważ do 2020 r. pozostaje jeszcze pięć lat, sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej zawiera śródokresową ocenę postępów w realizacji celów przyjętych do 2020 r. w zakresie energii odnawialnej. Co dwa lata za pomocą takiej oceny monitoruje się postępy UE i państw członkowskich w realizacji prawnie wiążących celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Cele te są przewidziane w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, którą w 2009 r. przyjęto w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Sprawozdanie obejmuje również ocenę dotyczącą wykonalności celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie oraz zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów.

Unijne przepisy propagujące stosowanie energii ze źródeł odnawialnych istnieją od roku 2001, kiedy przyjęto pierwszą dyrektywę w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a następnie — dyrektywę z 2003 r. w sprawie użycia w transporcie biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii.

Opracowane na podstawie materiałów prasowych Komisji Europejskiej
 

Dodatkowe informacje:
Zestawienie informacji – sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej
Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej z 2015 roku

Polityka UE w zakresie energii odnawialnych i wcześniejsze sprawozdania:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports

Zapytania od obywateli:
Serwis Europe Directtel. 00 800 67 89 10 11 lub e-mail

Foto: pixabay.com
Źródło: Eurostat za 2013, 2012