Jesteś tutaj

5 lutego 2015 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów MAESTRO 6, SONATA BIS 4 i HARMONIA 6. Najwyższą kwotę w ramach konkursu HARMONIA 6 otrzymał prof. Robert Hasterok z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Robert Hasterok, kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, na projekt pn. „CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?”, otrzyma od NCN aż 1 995 175 zł. Łączna pula środków wynosiła prawie 53 mln zł – została ona podzielona pomiędzy 51 projektów. W ramach konkursu HARMONIA 6 o dofinansowanie mogły się ubiegać projekty prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej, ale niemogące liczyć na współfinansowanie ze źródeł zagranicznych.

NCN ogłosiło dzisiaj również wyniki w konkursach MAESTRO 6 oraz SONATA BIS 4. W pierwszym o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy chcący zrealizować pionierskie badania naukowe – na liście zwycięzców znalazło się 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 45 mln zł. W drugim 57 inicjatyw badawczych uzyska wsparcie o łącznej wartości 73 mln. Wnioski składali badacze posiadający stopień lub tytuł naukowy i otrzymali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem aplikowania.

W sumie we wszystkich trzech konkursach prawie 171 mln zł na badania uzyskało 122 naukowców z całej Polski. Laureaci stanowią 13,3% wszystkich złożonych wnioskodawców, których było łącznie 920. Wskaźnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich aplikacji wyniósł prawie 9% w MAESTRO 6, 14,5% w HARMONIA 6 oraz 13,8% w SONATA BIS 4.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Prof.  Robert Hasterok to absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Doktorem nauk biologicznych został w 1999 r., habilitację uzyskał w 2006, od 2009 jest profesorem. Od 1997 pracuje w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin. W swojej karierze sprawował szereg funkcji administracyjnych na UŚ oraz poza uczelnią. Jest autorem lub współautorem wielu recenzji, artykułów i rozdziałów w podręcznikach (w języku polskim i angielskim) oraz referatów i posterów (na międzynarodowych i krajowych konferencjach). Był koordynatorem, głównym wykonawcą lub uczestnikiem ponad 10 projektów badawczych. Jest także laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień. W lutym 2011 r. za osiągnięcia naukowe otrzymał indywidualną nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sylwetka prof. Roberta Hasteroka dostępna jest tutaj.

Prof. dr hab. Robert Hasterok
Słowa kluczowe (tagi):