12 czerwca 2015 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się ósma edycja Forum Nowej Gospodarki. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej 

W ramach Forum opracowanie zostaną rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu w zakresie zbudowania silnych podstaw i wyznaczenia kierunków rozwoju zielonej energetyki.

Forum jest ponadregionalną inicjatywą skupiającą się na rozwoju innowacyjnych technologii w województwach śląskim i małopolskim poprzez spotkania, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń pomiędzy liderami gospodarki, nauki oraz administracji.

Główna sesja tematyczna poświęcona będzie transformacji energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), a wraz z nią taryf gwarantowanych. Omówiona zostanie również rola Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej, poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Podczas Forum zaprezentowane zostaną dobre praktyki energetyczne z krajów Europy Zachodniej, omówione zostaną kwestie: rozwoju spółdzielni energetycznych oraz wspierania rozwoju efektywności energetycznej i OZE przez jednostki samorządów terytorialnych i rola, jaką pełnią w tym uczelnie.

W ramach spotkania zaplanowano uroczyste otwarcie nowego energooszczędnego budynku na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, na którym powstanie jedna z najbardziej zaawansowanych badawczych instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

W programie przewidziano również:

  • sesję „Zielony biznes w zielonej gminie”, której głównym celem będzie przedstawienie i promowanie gmin najbardziej aktywnych w obszarze realizacji prośrodowiskowych inwestycji,
  • panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań we wdrażaniu polityki proinnowacyjnej i wspieraniu przedsiębiorczości w adaptacji do zachodzących zmian,
  • panel Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej (organizowany w formule B2B), w którym udział zapowiedziały niemieckie firmy z partnerskiego Landu Północnej Nadrenii-Westfalii,
  • konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech,
  • debaty samorządowe poświęcone tematyce tzw. miast przyszłości, wykorzystujących inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą miejską oraz ułatwiania życia mieszkańcom,
  • piknik nauki i kultury organizowany na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum dla uczestników debat i mieszkańców Katowic (atrakcje: pokazy naukowe, wystawy technologiczne, koncerty, występ kabaretu Nowaki).

 


Organizatorem Forum Nowej Gospodarki jest Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki – Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską oraz otoczenia biznesu – Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoParkiem.

Członkiem Rady Programowej VIII Forum Nowej Gospodarki jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Rejestracja uczestników na VIII Forum Nowej Gospodarki prowadzona jest drogą elektroniczną, formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://docs.google.com/forms.

Firmy zainteresowane udziałem w Polsko-Niemieckiej Giełdzie Kooperacyjnej proszone są o zarejestrowanie się i utworzenie profilu na stronie: https://b2bharmo.com/Katowice2015.

Program Forum 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.forumng.pl.