28 lutego i 1 marca 2019 roku odbywać się będzie VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce.

Nowy ład dla konsumentów” poświęcona prawom konsumenckim oraz kwestiom związanym z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Uczestnicy będą mieć możliwość dyskusji na temat praktycznej i teoretycznej ochrony konsumentów, wymiany doświadczeń oraz podjęcia współpracy krajowej i zagranicznej.

Konferencja będzie poświęcona dochodzeniu roszczeń konsumenckich zarówno w postępowaniu polubownym jak i sądowym, a także roli powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w systemie dochodzenia roszczeń. Ponadto zostaną omówione kwestie związane z nowym ładem dla konsumentów, który w kwietniu 2018 roku przedstawiła Komisja Europejska. Celem nowego ładu jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa. Nowy ład dla konsumentów umożliwi uprawnionym do tego organom wszczynanie powództw przedstawicielskich w imieniu konsumentów oraz wyposaży organy ochrony konsumentów w państwach członkowskich w większe uprawnienia do nakładania kar. Konsumenci objęci zostaną ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane. 2 Podczas konferencji zostaną poruszone także problemy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związane ze skutecznością tego typu postępowań oraz uczestnicy podejmą dyskusję na temat związany z postępowaniem sądowym, a w szczególności na temat dostępności sądów dla konsumentów i pomocy udzielanej przez organy publiczne. 20 lat istnienia instytucji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów jest także okazją do dyskusji nad rolą jaką pełnią rzecznicy w dochodzeniu roszczeń i potrzebą wprowadzenia ewentualnych zmian, także w kontekście nowego ładu dla konsumentów. 

Celem konferencji jest omówienie istotnych problemów w zakresie ochrony konsumentów oraz wskazania teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także zainicjowanie współpracy różnych środowisk na rzecz ochrony interesów konsumentów, tj. świata nauki, biznesu i praktyki.

Miejscem dwudniowych obrad będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11B, aula nr 7) oraz w hotel Arena (Tychy, ul. gen. de Gaulle’a 8).

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Więcej infromacji na temat konferencji można znaleźć na stronie (pdf): 
http://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/agenda_katowice_1_0.pdf

VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa
Słowa kluczowe (tagi):