Wygraj egzemplarz książki: Donald E. Knuth pt. „Liczby nadrzeczywiste. Jak dwoje byłych studentów nakręciło się na czystą matematykę i odnalazło pełnię szczęścia”, która ukazała się pod patronatem Przystanku Nauka!

Z okazji Święta Liczby Pi przypadającego 14 marca przygotowaliśmy dla Was konkurs. Możecie wygrać egzemplarz książki: Donald E. Knuth pt. „Liczby nadrzeczywiste. Jak dwoje byłych studentów nakręciło się na czystą matematykę i odnalazło pełnię szczęścia”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Copernicus Center Press.

Do rozdania mamy 8 egzemplarzy książki, będącej rozważaniami na temat liczb i tajników „królowej nauk”. Książka jest pewnym eksperymentem, ale warto wziąć w nim udział, bo niewykluczone, iż sposób prowadzenia narracji i popularyzacji w postaci rozmowy może przekonać wrogów matematyki, że równania mogą być fajne. Autor przeprowadza czytelników przez wiele zagadnień, ale to ledwie wycinek barwnego świata matematyki.   

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na dwa poniższe pytania:

 1. Do najbardziej znanych liczb niewymiernych należą liczba pi oraz liczba e. Obie są nawet liczbami przestępnymi. Dowód przestępności której z nich jest starszy oraz kto i kiedy go przeprowadził?
 2. Najstarsze przybliżenia wartości liczby pi pochodzą już ze starożytności. Możemy je znaleźć m.in. w Biblii (dokładniej w Drugiej Księdze Kronik), w tekście zapisanym na papirusie Rhinda czy w pracach Archimedesa. Które z przybliżeń podanych w tych trzech źródłach jest najbardziej dokładne? Ile wynosi i jak zostało wyznaczone?

Odpowiedzi przesyłajcie na adres mailowy redakcji: przystaneknauka@us.edu.pl

W tytule maila prosimy napisać: Konkurs – liczby nadrzeczywiste

Konkurs trwa od 14 do 21 marca 2022 r. do godziny 23:59:59. Zwycięzcami Konkursu będzie 8 pierwszych osób, które przyślą poprawne odpowiedzi na oba pytania konkursowe.

Uwaga! Zgłoszenie konkursowe musi zawierać poniższą formułę:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie internetowej https://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/konkurs-z-okazji-swieta-liczby-pi i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu mailowego przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia konkursu.

 

Regulamin konkursu | Klauzula informacyjna RODO

Obraz

Regulamin konkursu 

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu „Przystanek Nauka”, zwanego dalej Konkursem.

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach – redakcja „Przystanku Nauka” – portalu naukowego Uniwersytetu.

Konkurs jest prowadzony na stronie przystaneknauka.us.edu.pl.

Informacje o Konkursie publikowane są na portalu przystaneknauka.us.edu.pl oraz fanpage’u Przystanku Nauka: www.facebook.com/przystaneknauka.

§2
Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3.

Konkurs trwa od 14 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. do godziny 23:59:59.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz złożenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (adresu e-mail) o poniższej treści wraz z zadaniem konkursowym:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie internetowej https://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/konkurs-z-okazji-swieta-liczby-pi i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu mailowego przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia konkursu.

Nieprzesłanie wraz zadaniem konkursowym oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu mailowego będzie skutkowało niebraniem tego zgłoszenia pod uwagę.

§3

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres przystaneknauka@us.edu.pl poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe:

 1. Do najbardziej znanych liczb niewymiernych należą liczba pi oraz liczba e. Obie są nawet liczbami przestępnymi. Dowód przestępności której z nich jest starszy oraz kto i kiedy go przeprowadził?
 2. Najstarsze przybliżenia wartości liczby pi pochodzą już ze starożytności. Możemy je znaleźć m.in. w Biblii (dokładniej w Drugiej Księdze Kronik), w tekście zapisanym na papirusie Rhinda czy w pracach Archimedesa. Które z przybliżeń podanych w tych trzech źródłach jest najbardziej dokładne? Ile wynosi i jak zostało wyznaczone?

Zwycięzcami Konkursu będzie 8 pierwszych osób, które przyślą poprawne odpowiedzi na oba pytania konkursowe.

Komisja konkursowa składa się z członków redakcji portalu „Przystanek Nauka”. Autorem pytań konkursowych jest dr Łukasz Dawidowski z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

Tylko zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo po zakończeniu Konkursu.

§4
Nagroda

Nagrodą w Konkursie jest książka: Donald E. Knuth pt. „Liczby nadrzeczywiste. Jak dwoje byłych studentów nakręciło się na czystą matematykę i odnalazło pełnię szczęścia”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press.

Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Copernicus Center Press.

Wartość nagrody, o której mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty 100 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., ww. nagroda jest wolna od podatku dochodowego.

Nagroda zostanie przesłana zwycięzcom Konkursu pocztą. Warunkiem wysłania nagrody zwycięzcom będzie przekazanie Organizatorowi adresu do wysyłki oraz przesłanie oświadczenia o treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu pocztowego, pod który zostanie wysłana nagroda, przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach w celu zakończenia działań związanych z konkursem na portalu Przystanku Nauka.

O podanie danych do wysyłki Organizator poprosi tylko zwycięzców Konkursu po zakończeniu Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania nagrody wskutek niepodania przez Uczestnika danych do wysyłki oraz brak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu pocztowego. W takim przypadku nagroda przepada.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5
Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u Przystanku Nauka pod postem konkursowym oraz na stronie internetowej Konkursu.

 

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan z nim skontaktować w następujący sposób: 
  1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
 2. Inspektor ochrony danych
  Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
  1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym wysyłki nagród; podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. W  przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu i jego zakończenia oraz dla celów archiwalnych. W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona zgoda nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na jej przetwarzanie.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zajmującym się wysyłką i dostarczaniem przesyłek pocztowych.
  Dotyczy zwycięzców Konkursu, którym – po podaniu Organizatorowi konkursu danych do wysyłki – zostaną wysłane nagrody.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
  1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: przystaneknauka@us.edu.pl
  2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  3) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Konkurs z okazji Święta Liczby Pi
Słowa kluczowe (tagi):