Jesteś tutaj

W środę 16 marca 2016 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XV edycji interdyscyplinarnego seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”, organizowanego przez Instytut Filozofii i Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Wykład pt. „Prawo jako przedmiot poznania naukowego? Problem granic naukowości prawoznawstwa” wygłosi dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.


Prelegent tak streszcza swoje wystąpienie: „Prawo jest od wieków przedmiotem refleksji prowadzonej w ramach uczelni i innych instytucji naukowych. Jest to jednak w dużej mierze działalność skoncentrowana na interpretacji tekstów obowiązujących w danym czasie ustaw i innych uregulowań prawnych. Jak doskonale wiadomo zarówno prawnikom, jak i każdej innej osobie obserwującej funkcjonowanie porządku prawnego ustalenia interpretacyjne prawników bywają odmienne, niejednolite, sporne. Co jest przedmiotem „poznania” prawniczego i w jakim sensie może być ono kwalifikowane jako poznanie naukowe i jakie kryteria uznać można za rozstrzygające o ich naukowości? Problemy te nakładają się na tradycyjne dyskusje nad problemem demarkacji „prawdziwej” nauki od refleksji pozanaukowej, a także toczącymi się co najmniej od XIX w. sporami o specyfikę metodologii nauk humanistyczno-społecznych na tle empirycznych badań przyrody oraz ewentualnych perspektyw naturalizacji tych ostatnich, w ramach w jakiś sposób zintegrowanego „drzewa wiedzy”. Czy w świetle dotychczasowych koncepcji metodologicznych prawoznawstwa da się je wkomponować w szerszy obraz naukowego obrazu rzeczywistości i sposobów jej poznawania?”.

 

 

 

Seminarium interdyscyplinarne Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki „Problem granic w filozofii i nauce”
Słowa kluczowe (tagi):