Jesteś tutaj

Uroczystość otwarcia Centrum Nauk Stosowanych odbędzie się 17 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A)

Centrum Nauk Stosowanych powstało na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie i stanowi II etap tworzenia kompleksowego przedsięwzięcia pn. Kampus Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości otwarcia CNS udział wezmą przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Śląskiego, społeczność akademicka, a także zaproszeni goście.

W wyniku realizacji projektu powstanie 57 nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, 10 nowych sal wykładowych i dydaktycznych oraz 590 stanowisk ICT. Studenci podejmujący naukę w Centrum Nauk Stosowanych będą mogli studiować na następujących kierunkach: fizyka techniczna, technologia chemiczna, informatyka stosowana oraz inżynieria materiałowa w języku angielskim. 

Projekt Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II Etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych przyczyni się do zwiększenia udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów, podniesienia jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, unowocześnienia infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego.

W wyniku realizacji projektu CNS uzyskane zostaną między innymi następujące długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne:

  • osiągnięcie wysokiej jakości dydaktyczno-naukowej poprzez wdrożenie systemu komputeryzacji treści kształcenia oraz wdrożenie  elastycznego systemu siatek studiów opartych na badaniach i pracy projektowej,
  • zwiększenie poziomu elementów praktycznych w kształceniu poprzez wdrożenie systemu współpracy z otoczeniem, w tym staży i praktyk oraz zapewnienie studentom odpowiednich zadań i projektów dydaktyczno-badawczych z potencjałem aplikacyjnym,
  • zmniejszenie liczby osób przerywających studia poprzez wdrożenie kompleksowego programu zajęć wyrównawczych w formie e-learningu,
  • zwiększenie wpływu uczelni na rozwój osobisty studentów poprzez promowanie samodzielnego i otwartego myślenia oraz pracy w grupie,
  • zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia poprzez rozwijanie sieci współpracy w ramach procesu kształcenia i uruchamianie ofert kształcenia w języku angielskim,
  • zwiększanie poziomu kreatywności studentów i absolwentów poprzez kształcenie oparte na  badaniach, uczenie pracy w grupach, holistyczne rozwiązywanie problemów, komputeryzację,  Indywidualne podejście do każdego studenta.