Jesteś tutaj

29 stycznia 2016 roku Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 7, SONATA BIS 5 i HARMONIA 7, w których polscy badacze ubiegali się o finansowanie swoich projektów. Pozytywnie zaopiniowano wnioski dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr. hab. Roberta Hasteroka oraz dr. hab. Kamila Krystiana Kamińskiego

Prof. Hasterok, kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, uzyskał największe środki w panelu NZ konkursu HARMONIA na badania pn. „Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon a adaptacja do zróżnicowanych warunków środowiska”. Prof. Hasterok otrzyma od NCN 1 481 730 zł.

Z kolei z funduszy panelu ST konkursu SONATA BIS zostaną sfinansowane badania dr. hab. Kamińskiego z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki UŚ – „Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu”. NCN przekaże na nie 1 953 360 zł.

HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy aplikowali w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, środki w wysokości niemal 36 mln zł otrzymały 52 projekty.

W konkursie SONATA BIS 5 finansowane są projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu SONATA BIS 5 sfinansowanych zostanie aż 91 projektów o łącznej wartości przekraczającej 121,6 mln zł.

W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe. Na liście zwycięzców znalazło się 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 38 mln zł. Łącznie zatem kwota prawie 200 mln zostanie rozdysponowana pomiędzy 157 wnioskodawców.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych 29 stycznia 2016 roku znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.