26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach odbędzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej będą tematem konferencji Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w styczniu 2017 roku w Katowicach. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski.

Katowicka konferencja jest czwartym spotkaniem z cyklu konferencji programowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich. Podczas spotkań dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Tematem najbliższej debaty będą warunki pracy i rozwoju kadry akademickiej, wypracowanie nowych ścieżek kariery, awansowania i wynagradzania jest kluczowe dla pomyślnego funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

Spotkanie otworzą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, którego wystąpienie dotyczyć będzie wyzwań związanych z rozwojem kariery akademickiej. Na temat poprawy sytuacji młodej kadry naukowej dyskutować będą przedstawiciele międzynarodowych organizacji i krajowych środowisk akademickich, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obywateli Nauki, Rady Młodych Naukowców, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Akademii Młodych Uczonych oraz reprezentanci instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym. Uczestnicy obrad analizować będą międzynarodowe trendy, w tym ścieżki karier akademickich w Danii, Holandii i Niemczech, podczas paneli plenarnych poruszone zostaną główne problemy i wyzwania związane z rozwojem młodej kadry naukowej w kontekście Ustawy 2.0, a także możliwe zróżnicowanie ścieżek kariery akademickiej na dydaktyczną, naukową i wdrożeniową. W trakcie konferencji poruszone zostaną także kwestie związane z barierami w realizacji każdej ze ścieżek w obecnym systemie, interdyscyplinarności w procesie kształcenia młodej kadry, omówiona zostanie również problematyka karier uczelnianych i pozauczelnianych (PAN, instytuty badawcze, biznes B+R).

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski odbędzie się 26 stycznia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz 27 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie w Katowicach jest jednym z wydarzeń poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Podczas Kongresu minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawi inspirowany wynikami tych prac przygotowawczych projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W kształtowaniu debaty programowej i Kongresu uczestniczy Rada Narodowego Kongresu Nauki, działająca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jarosława Górniaka – dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katowicką konferencję od strony programowej koordynuje prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki, w której współprzewodniczy zespołowi ds. kariery akademickiej.

Informacje i rejestracja uczestników: 

formularz zgłoszeniowy
program konferencji (pdf)
informacje logistyczne (pdf)
 

Szczegółowe informacje na temat Narodowego Kongresu Nauki i konferencji programowych dostępne są na stronie www.nkn.gov.pl

Konferencja Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach