10 czerwca 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się interdyscyplinarne seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

Zasoby naturalne Ziemi (powietrze, woda, skały, gleby, świat roślin i zwierząt) od tysięcy lat są przedmiotem działalności gospodarczej, zaspokajającej potrzeby jednostek i całych społeczeństw. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem nimi powinna iść w parze z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, a zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i globalnym jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesności. Każde przedsięwzięcie ingerujące w szeroko rozumiane środowisko wymaga zatem wnikliwej oceny uwarunkowań społeczno-środowiskowych. Dotyczy to w szczególności eksploatacji kopalin i zasobów wodnych, produkcji energii, utylizacji odpadów, procesów urbanizacji, kierunków rekultywacji i rewitalizacji, ustanawiania nowych form ochrony przyrody oraz szeregu innych sposobów gospodarowania przestrzenią i zasobami Ziemi. Zagadnienia te są tradycyjnie przedmiotem zainteresowania nauk o Ziemi, w tym także badań prowadzonych na WNoZ Uniwersytetu Śląskiego.

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju nie jest prosta, o czym świadczą różnego rodzaju konflikty społeczne. Są one związane z odmiennymi systemami wartości, przeciwstawnymi interesami poszczególnych grup interesariuszy oraz wieloma innymi przyczynami. W demokratycznym państwie konflikty tego typu wydają się nieuniknione, jednak nie są one w swojej istocie zjawiskiem negatywnym. Ścieranie się różnych opcji wymusza bowiem kompromis, uniemożliwiając przyjęcie rozwiązań skrajnych, zwykle niekorzystnych z punktu widzenia dobra publicznego. Tym niemniej dążyć należy do optymalizacji zarządzania zaistniałymi i prognozowanymi konfliktami, zwłaszcza poprzez deliberację w ramach dialogu społecznego oraz eliminację zjawisk patologicznych towarzyszących konfliktom.

Organizacja Seminarium stwarza szansę do dyskusji nad przyczynami i mechanizmami konfliktów przedmiotowego typu, a docelowo do wypracowania w tym zakresie rozwiązań systemowych.

Wśród proponowanych tematów znajdują się:

  • „Konflikty społeczno-środowiskowe wokół inwestycji przemysłowych oraz infrastrukturalnych”,
  • „Konflikty społeczno-środowiskowe na terenach zurbanizowanych (miejskich)”,
  • „Konflikty społeczno-środowiskowe na obszarach przyrodniczo cennych”,
  • „Gospodarka przestrzenna w opinii lokalnych społeczności”,
  • „Społecznie akceptowalne kierunki rewitalizacji terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych”.


Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki oraz Centrum Studiów Polarnych (KNOW).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.zasobyziemi.us.edu.pl.

Interdyscyplinarne seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”
Słowa kluczowe (tagi):