14 lutego 1990 roku sonda Voyager 1 odwróciła swoje kamery pokładowe i zrobiła słynne zdjęcie Ziemi z odległości 6 miliardów kilometrów. Ziemia z tej perspektywy wygląda jak kropka. Wtedy Carl Sagan powiedział niezwykle piękne i ważne słowa: "That's here, that's home, that's us". 9 listopada przypadają 87. urodziny autora tych słów. 

[English]

“From this distant vantage point, the Earth might not seem of particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here, that's home, that's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar," every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there – on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known." Carl Sagan

[Polski]

"Z tego odległego punktu obserwacyjnego Ziemia może nie wydawać się szczególnie interesująca. Ale dla nas jest inaczej. Spójrz jeszcze raz na tę kropkę. To tu, to jest dom, to my. Na nim wszyscy, których kochasz, wszyscy, których znasz, wszyscy, o których kiedykolwiek słyszałeś, każdy człowiek, który kiedykolwiek był, przeżył swoje życie. Suma naszych radości i cierpień, tysiące religii, ideologii i doktryn ekonomicznych, każdy myśliwy i rolnik, każdy bohater i tchórz, każdy twórca i niszczyciel cywilizacji, każdy król i chłop, każda zakochana młoda para, każda matka i ojciec, pełne nadziei dziecko, wynalazca i odkrywca, każdy nauczyciel moralności, każdy skorumpowany polityk, każda „supergwiazda”, każdy największy przywódca, każdy święty i grzesznik w historii naszego gatunku – na drobince kurzu zawieszonej w promieniach Słońca.

Ziemia to bardzo mała scena na ogromnej, kosmicznej arenie. Pomyśl o rzekach krwi przelanych przez wszystkich generałów i cesarzy, którzy w chwale i triumfie mogli stać się chwilowymi panami ułamka kropki. Pomyśl o niekończących się okrucieństwach czynionych przez mieszkańców jednego zakątka tego piksela na ledwo rozpoznawalnych mieszkańcach innego zakątka; jak częste są ich nieporozumienia, jak chętnie zabijają się nawzajem, jak żarliwa jest ich nienawiść.

Nasze postawy, nasze wyobrażone poczucie własnej ważności, złudzenie, że mamy jakąś uprzywilejowaną pozycję we Wszechświecie, są kwestionowane przez ten punkt bladego światła. Nasza planeta jest samotną plamką w wielkiej, otaczającej nas kosmicznej ciemności. W naszym mroku, w całym tym ogromie, nic nie wskazuje na to, że skądinąd przyjdzie pomoc, aby nas uratować przed nami samymi.

Ziemia jest jedynym znanym dotychczas światem, w którym istnieje życie. Nie ma innego miejsca, przynajmniej w najbliższej przyszłości, do którego nasz gatunek mógłby migrować. Odwiedzanie, tak. Osiedlanie się, jeszcze nie. Czy nam się to podoba, czy nie, obecnie Ziemia jest miejscem, w którym się znajdujemy.

Mówi się, że astronomia to doświadczenie pokorne i budujące charakter. Chyba nie ma lepszego dowodu na szaleństwa ludzkiej pychy niż ten odległy obraz naszego maleńkiego świata. Moim zdaniem podkreśla to naszą odpowiedzialność za bardziej życzliwe traktowanie siebie nawzajem oraz za zachowanie i pielęgnowanie bladoniebieskiej kropki, jedynego domu, jaki kiedykolwiek znaliśmy". Carl Sagan

"Pale Blue Dot", zdjęcie Ziemi wykonana z ponad 6 mld km przez sondę Voyager 1 | Image credit: NASA/JPL-Caltech
Słowa kluczowe (tagi):