Jesteś tutaj

Rewitalizacja zwałowisk pogórniczych

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO. Głównym celem projektu „System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych” jest opracowanie metody umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania zwałów odpadów pogórniczych, opartej o opracowany model matematyczny, uwzgledniający: aktualny stan pokrywy roślinnej, warunki abiotyczne i biotyczne oraz zakłócenia antropogeniczne (m.in. skażenie gleby, nasadzenia i obecność gatunków obcych) oraz zastosowane warianty modyfikacji elementów ekosystemu.

Projekt obejmuje badania terenowe oraz laboratoryjne, które umożliwią zgromadzenie dodatkowych danych o pokrywie roślinnej (np. biomasa, zajmowany obszar) obiektów modelowych, a także analizy fizykochemiczne podłoża. W oparciu o uzyskane dane, opracowany zostanie cyfrowy model układu zbiorowisk roślinnych obejmujący różnorodność gatunkową, biomasę roślinności zielnej i jej dynamikę sezonową, a także czynniki biotyczne i abiotyczne, takie jak np. energia insolacji, dzienna kumulacja ciepła, wilgotność podłoża, akumulacja nutrientów itp. Projekt umożliwi opracowanie metod i modelu zagospodarowania terenu zdegradowanego tak, aby stanowił on trwały, samoregulujący się element ekosystemu miejsko-przemysłowego. Zakłada się, że metoda będzie tańsza i skuteczniejsza od stosowanych zabiegów rekultywacji technicznej i biologicznej, ale jej największą zaletą będzie trwałość dzięki optymalnemu dostosowaniu do panujących warunków przekształconego siedliska oraz maksymalnemu wykorzystaniu spontanicznie odbudowanej już szaty roślinnej. Nabywcami efektów projektu będą przedsiębiorstwa i organizacje planujące zagospodarowanie i/lub prowadzące rekultywację terenów zdegradowanych, przedsiębiorcy opracowujący raporty oceny oddziaływania na środowisko itp. oraz zainteresowani mieszkańcy.

Więcej informacji nt. projektu udziela kierownik projektu dr hab. Gabriela Woźniak reprezentująca Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (tel. 32 2009451, e-mail: gabriela.wozniak@us.edu.pl).

Katedrami Uniwersytetu Śląskiego współpracującymi w projekcie są Katedra Mikrobiologii oraz Katedra Fizjologii Roślin.