Jesteś tutaj

Udało się ustalić relację 22 genów do inteligencji. Odkrycie potwierdza, że zarówno natura, jak i kultura (wychowanie) leżą u podstaw inteligencji. Naukowcy uznają to za ważny krok. Deklarują, że wiedza ta w przyszłości może przyczynić się do rozwoju naszego myślenia.

Wiemy dziś o DNA i dziedziczeniu więcej niż kiedykolwiek przedtem. Wciąż jednak nasza wiedza o tym, jaką rolę pełnią poszczególne geny jest stosunkowo płytka. W ostatnich latach zmienia się to bardzo szybko, także za sprawą postępów w dziedzinie zwanej ogólnogenetycznymi badaniami asocjacyjnymi (GWAS, ang. genome-wise association studies). Zadaniem tych badań jest określenie związków między różnymi ludzkimi genotypami a ich fenotypami, czyli ich widocznymi, konkretnymi cechami.

W niedawno opublikowanych badaniach typu GWAS międzynarodowy zespół naukowców zdaje relację z badania sekwencjonującego DNA, które objęło 78 308 osób. Celem badań było znalezienie zależności między konkretnymi genami a inteligencją ustalaną na podstawie wyników testów IQ. Szukano zależności, które pozwoliłyby zidentyfikować każdy polimorfizm nukleotydu (SNP, ang. single nucleotide polymorphism), który w jakiś sposób wchodzi w zależność, nawet niewielką, z wynikami testów na inteligencję.

SNP to zjawisko, które polega na zmienności pojedynczych elementów w sekwencji kodu genetycznego, które jest podstawą odmienności kodu genetycznego każdego człowieka. Wszyscy ludzie dysponują tymi samymi sekwencjami (zwanymi też regionami), ale różne osoby mają różne wersje nukleotydów w danym fragmencie. Zasadniczo taka sama sekwencja nukleotydów ma fragment polimorficzny, który pojawia się raz na 100–300 nukleotydów. Ta niewielka różnica decyduje o prawie całej naszej różnorodności.

Zespół przeanalizował ponad 12 milionów SNP i ustalił, że istnieje zależność między 336 z nich a naszą inteligencją. Tych 336 SNP powiązanych jest z 22 różnymi genami, z których każdy, w związku z tym, może być powiązany z poziomem inteligencji. Dla przykładu, jeden z genów reguluje rozwój neuronalny, podczas gdy inny wiążę się z malformacją tętniczo-żylną i chwiejnością intelektualną. W stosunku do dotychczasowych ogólnogenetycznych badań asocjacyjnych udało się osiągnąć dwukrotnie większą precyzję – opisane geny decydują o różnicach w poziomie inteligencji sięgających około 5 procent. Ponadto naukowcom udało się wyselekcjonować kolenych 30 genów, które mogą mieć związek z IQ. Wymagają one jednak dalszych badań.

Zdaniem badaczy daleko jest jeszcze do odkrycia pełnego wachlarza genów odpowiedzialnych za inteligencję. Posiadane już wyniki można wykorzystać na przykład we wczesnej diagnostyce dzieci cierpiących na określone deficyty, których behawioralne odkrycie możliwe byłoby w znacznie późniejszym wieku.

Duże znaczenie będą też miały badania w zestawieniu z warunkami kulturowymi – już teraz naukowcom udało się ustalić wyraźną korelację zarówno między inteligencją a poziomem wykształcenia, jak i między wykształceniem a badanym wycinkiem genotypu. Oznacza to – zdaniem badaczy – że sytuacja biologiczna i kulturowa idą ze sobą w parze.

Opracowano na podstawie artykułu „Scientists Have Identified 22 Genes Associated with Intelligence” opublikowanego na portalu futurism.com.

Źródło: domena publiczna – pixabay.com
Słowa kluczowe (tagi):