Jesteś tutaj

17 lipca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna – czyli o możliwościach proponowania przez mediatora sposobów rozwiązania sporu”. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Centra arbitrażu i mediacji – projekt pilotażowy”

W programie zaplanowano wystąpienia oraz panel dyskusyjny, którego celem będzie wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących tego, który z modeli postępowania mediacyjnego jest lepszym rozwiązaniem w praktyce.

Korzystając z doświadczeń dyskutantów, dyskurs dotyczyć będzie tego czy bardziej skuteczny jest model mediacji facylitatywnej — zakładającej, że mediator nie musi znać się na przedmiocie sporu, a jego wykształcenie nie ma wpływu na jakość mediacji, czy lepiej, w polskim ustawodawstwie i praktyce mediacyjnej, skupić się na mediacji ewaluatywnej, gdzie mediator może pomóc stronom ocenić spór i z poszanowaniem wszystkich kardynalnych zasad mediacji wspólnie z nimi wypracować rozwiązanie,  a także gdy zauważy rażącą niesprawiedliwość ugody — dopuścić się interwencji w jej treść. Poprzedzające dyskusję referaty specjalistów pomogą każdemu ustosunkować się do zadanego pytania.

Program konferencji oraz sylwetki prelegentów dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna”
Konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna”