23 października 2015 roku w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”

Wydarzenie to jest nawiązaniem do idei zapoczątkowanej podczas międzynarodowej konferencji nt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” inaugurującej działalność Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Celem konferencji jest próba podjęcia wspólnej refleksji na temat interdyscyplinarnego rozumienia pojęcia „kultura informacyjna”, a także możliwość konfrontacji rozwiązań teoretycznych z przykładami dobrych praktyk związanych z propagowaniem kultury informacyjnej w różnych obszarach życia społecznego.

Organizatorami są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Problematyka konferencji wynika z potrzeby szerszego spojrzenia na zagadnienie kultury informacyjnej współczesnego człowieka, a nie tylko z perspektywy kształcenia kompetencji informacyjnych, informatycznych i samokształceniowych młodego pokolenia oraz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ostatnich latach kultura informacyjna stała się przedmiotem analizy badaczy zajmujących się problemami ekonomii, psychologii, informatyki, techniki, socjologii, filozofii, etyki, ekologii, informatologii, bezpieczeństwa społecznego, andragogiki, pedagogiki, komunikacji społecznej itd. Konferencja będzie miejscem podjęcia wspólnej refleksji na temat interdyscyplinarnego rozumienia pojęcia kultura informacyjna, a jej efektem monografia skupiającą różne stanowiska i otwierającą przed badaczami różne perspektywy analizy zjawiska kultury informacyjnej i kultury informacji. Brak takiego opracowania w piśmiennictwie polskim stał się jednym z powodów zainicjowania interdyscyplinarnego dyskursu.

Tematyka konferencji:

 • Kultura informacyjna komponentem kultury bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie.
 • Bezpieczeństwo informacji i człowieka w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kultura informatyczna obywateli w e-państwie.
 • Kultura informacyjna w firmie, wpływ kultury organizacyjnej na kulturę  informacyjną pracowników i klientów firmy (przedsiębiorstwa, instytucji non profit).
 • Kultura informacyjna w edukacji międzykulturowej.
 • Kultura informacyjna przedmiotem rozważań pedagogicznych.
 • Wychowanie do informacji powinnością demokratycznego państwa.
 • Problemy aksjologiczne i etyczne w zglobalizowanym i technokratycznym świecie w kontekście kultury informacyjnej.
 • Odpowiedzialność i etyka w pracy z informacją.
 • Psychologia wobec postaw i zachowań człowieka w sytuacji przeciążenia informacją i przyspieszenia technologicznego, przeciwdziałanie stresowi informacyjnemu.
 • Ekologia informacji a kultura informacyjna współczesnego człowieka.
 • Zachowania informacyjne w kontekście badań informatologicznych i edukacji informacyjnej.
 • Kompetencje informacyjne w kontekście kluczowych kompetencji współczesnego człowieka.
 • Information literacy jako nowoczesna sztuka wyzwolona i samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem jest człowiek funkcjonujący w świecie informacji.
 • Kultura informacyjna – kultura wiedzy – kultura mądrości - obszary komplementarne.
 • Kultura informacji a kultura informacyjna jednostki. Rozważania terminologiczne.
 • Kultura informacyjna przedmiotem rozważań w wybranej dyscyplinie.​

 

Więcej informacji na stronie:
http://konferencja-upkrakow.wix.com/kulturainformacyjna

Konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”
Słowa kluczowe (tagi):