Jesteś tutaj

Metoda redukcji zanieczyszczeń tlenkami azotu

Tlenki azotu oznaczane ogólnym wzorem NOx są składnikiem wielu gazów odlotowych emitowanych do atmosfery. Tlenki azotu są więc jednym z głównych zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego. W połączeniu z parą wodną tworzą kwasy, a te są przyczyną tzw. kwaśnych deszczy, które to wpływają na degradację środowiska naturalnego i jego zakwaszenie. Dlatego tak istotna z punktu widzenia ochrony środowiska jest neutralizacja zanieczyszczeń tlenkami azotu. W tym celu stosuje się różnego rodzaju katalizatory.

Nowy projekt badawczy realizowany przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego zakłada opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznie. Celem projektu jest opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx w oparciu o materiały uzyskiwane nanotechnologicznie. Planujemy wdrożyć na rynek i skomercjalizować innowacyjne rozwiązania jakie otrzymamy w trakcie prac badawczo-rozwojowych. Planuje się przeprowadzić szczegółową analizę rynkową zapotrzebowania na rozwiązanie i potencjału komercyjnego rozwiązania. Analiza ta będzie obejmować pogłębioną ocenę stopnia innowacyjności i przewagi naszego rozwiązania w porównaniu z innymi dostępnymi technologiami konkurencyjnymi; szczegółową identyfikację potencjalnych rynków dla technologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor energetyczny.

MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA: Projekt jest odpowiedzią na rosnącą społeczną świadomość w zakresie ochrony środowiska i wychodzi „naprzeciw” potrzebom sektora energetycznego, który jest zobowiązany do przestrzegania coraz bardziej zaostrzających się przepisów prawnych w przypadku emisji NOx.