Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach odbywać się będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”

To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki. Organizatorzy proponują, aby VI Światowy Kongres Polonistów przebiegał pod hasłem: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, które precyzuje idee kongresów poprzednich („polonistyka bez granic”, „polonistyka wobec wyzwań współczesności”).

Wśród proponowanych do poruszenia na Kongresie zagadnień znajdują się:

  • kierunki badań polonistycznych (dokonania naukowe polonistów krajowych i zagranicznych; polonistyka po zwrocie metodologicznym – stan obecny i nowe tendencje w badaniach; polonistyka a inne dyscypliny badawcze; filologia polska – polonistyka – studia polskie);
  • badania polonistyczne wobec wyzwań początku XXI wieku (język, literatura i kultura polska w kontekstach przemian światowych; język, literatura i kultura polska a nowe media; współczesna literatura krajowa i literatura migracyjna; nowe spojrzenia na literaturę – wizje i rewizje; język polski w kraju, przemiany w języku współczesnym; język polski w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych; zagadnienia tożsamości, stereotypów, językowego obrazu świata);
  • zagadnienia integracji (transdyscyplinarny charakter polonistyki; polonistyka wśród nauk humanistycznych; polonistyka krajowa i zagraniczna – razem czy osobno; polonistyka uniwersalna i polonistyki lokalne);
  • edukacja polonistyczna (polonistyczna edukacja szkolna i akademicka wobec wyzwań współczesności; dydaktyka polonistyczna i nowe media; nauczanie na odległość; nauczanie polonistyczne cudzoziemców; nauczanie polonijne);
  • problemy instytucjonalne polonistyki (instytucjonalne ramy integracji polonistyki; międzynarodowa wymiana i współpraca polonistów i polonistyk; polonistyczna polityka naukowa i dydaktyczna).
     

Weźmie w nim udział 360 osób – wybitnych polonistów, tłumaczy, osób żywo zainteresowanych losami i przyszłością języka polskiego reprezentujących wszystkie najważniejsze krajowe ośrodki akademickie oraz uniwersytety zagraniczne (Moskwa, Seul, Pekin, Paryż, Rzym, Sapporo, Tokio, Vancouver, Chicago, Oxford, Duszanbe, Baku, Lwów, Mińsk, Grodno, Kurytyba, Brasilia, Toronto, Edmonton, Lille, Lublana, Zagrzeb i inne).

VI Światowy Kongres Polonistów to jedno z najważniejszych wydarzeń w skali świata  promujące Polskę, kulturę polską, język polski. W czasie Kongresu odbędzie się m.in. kilka spotkań panelowych i eksperckich z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentantów Instytutów Polskich i polskich placówek dyplomatycznych, które będą poświęcone nowelizacji Ustawy o języku polskim i sytuacji nauczania języka polskiego poza granicami kraju w szkołach oraz na uniwersytetach, a przede wszystkim promocji Polski i języka polskiego na świecie.

Obradom towarzyszyć będą następujące wydarzenia: inaugurację uświetni uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnej polonistce i propagatorce literatury polskiej za granicą profesor Marii Delaperriere z INALCO w Paryżu, Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych, która została objęta honorowym patronatem Instytutu Książki oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny – Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna, Kilar.

Organizatorami wydarzenia są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne instytuty i katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kongres współorganizują Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl.

VI Światowy Kongres Polonistów