Co mają ze sobą wspólnego ropucha złota, koziorożec pirenejski czy żółw olbrzymi z Pinty? To tylko niektóre z gatunków, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci wymarły. Aby wymieranie gatunków udało się ograniczyć, konieczne są regulacje prawne, współdziałanie międzynarodowe, a także świadomość społeczna. 3 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2013 roku w celu podniesienia świadomości na temat dzikich zwierząt i roślin żyjących na całym świecie.

Datę 3 marca wybrano dla upamiętnienia podpisania konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES, do którego doszło 3 marca 1973 roku w Waszyngtonie. Konwencja waszyngtońska zapewnia zrównoważone pozyskiwanie dzikiej fauny i flory oraz przyczynia się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu niezagrażającego przetrwaniu gatunków. Ustanowienie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody ma służyć także zwiększeniu świadomości na temat konieczności przeciwdziałania wszelkim przejawom przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie – szczególnie nielegalnemu pozyskiwaniu i przemytowi okazów gatunków objętych CITES.

Ludzie na całym świecie polegają na dzikiej przyrodzie i zasobach opartych na różnorodności biologicznej, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby – od żywności, po paliwo, leki, mieszkania i ubrania. Miliony ludzi polegają na przyrodzie jako na źródle ich utrzymania i możliwościach ekonomicznych. Ale bardziej niż dla naszych potrzeb, natura okazała się niezbędna także dla naszego zdrowia psychicznego. 

W 2023 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest "Partnerstwo dla ochrony dzikiej przyrody". Pozwoli to uczcić wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody – od międzyrządowych po skalę lokalną. W ramach tego tematu, dzień skupia się na dwóch podtematach: 1) życie morskie i oceany – z uwagi na fakt, że około 70% naszej planety pokrywa woda, wpływ ochrony środowiska morskiego jest niezwykle ważny; 2) biznes i finanse – wysiłki na rzecz ochrony przyrody muszą być finansowane globalnie, a praca powinna być wykonywana we współpracy z biznesem, czyli obszarem, który w przeszłości był postrzegany jako wyzyskujący i niezrównoważony. Jeśli chcemy odwrócić proces utraty różnorodności biologicznej, dobre partnerstwa na rzecz ochrony przyrody muszą znaleźć sposób na włączenie biznesu.

3 marca 2023 roku jest szczególną datą, ponieważ w tym dniu przypada 50. rocznica konwencji waszyngtońskiej CITES. CITES stoi na styku handlu i ochrony przyrody, a strony konwencji pracują nad wspólnym celem, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju zagrożonych gatunków. CITES stara się budować partnerstwa i godzić różnice między grupami, które są kierowane i regulowane przez jej przepisy. Na poziomie krajowym i lokalnym partnerstwa te są niezbędne w każdym kraju na całym świecie, aby skupić się na ochronie gatunków i ekosystemów.

Temat partnerstwa na rzecz ochrony dzikiej przyrody jest okazją do zwrócenia uwagi na ludzi, którzy dokonują zmian, jak również do uczczenia powołania do życia pomostu, jakim jest CITES, aby te partnerstwa mogły się tworzyć, wnosząc znaczący wkład w zrównoważony rozwój, ochronę dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej.

Więcej informacji nt. Światowego Dnia Dzikiej Przyrody 2023 oraz konwencji waszyngtońskiej można znaleźć pod adresem: www.wildlifeday.org oraz na stronie www.cites.org.

Grafika promująca Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023
Słowa kluczowe (tagi):