Jesteś tutaj

Jednym z najnowszych projektów naukowych realizowanych przez naszych naukowców w ramach programu TANGO finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest projekt badawczy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pt. „Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”

Jego głównym celem praktycznym jest opracowanie metodyki, która podejmie działania zmierzające do przygotowania Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża do komercjalizacji. Celami szczegółowymi są opracowanie wersji startowej projektu na podstawie fundamentalnych analiz petrograficznych oraz fizyko-chemicznych uzyskanych z projektu bazowego. Osiągnięcie tego celu wymaga realizacji multidyscyplinarnych prac zaplanowanych w kilku zadaniach badawczych. Końcowy rezultat, stanowiący wypadkową wszystkich zadań, począwszy od weryfikacji analiz węgla, określenia zapotrzebowania, poprzez określenie założeń projektu, określenie oczekiwań potencjalnego odbiorcy, pozwoli na stworzenie modelu i produktu o praktycznym przełożeniu na rynek górniczy, może on również podnieść efektywność i jakość planowania górniczego.

Koncepcja powstania Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża jest efektem stale rosnącego zapotrzebowania rynku górniczego na wprowadzanie nowych idei i możliwości praktycznych zastosowań w prowadzeniu eksploatacji, które mogą zwiększyć efektywność planowania i wydobycia dobrego jakościowo węgla. NJMZ stanowi przedsięwzięcie innowacyjne w skali nie tylko całego kraju, ale również w ujęciu globalnym. Górnictwo dotychczas deprecjonowało rolę analiz petrograficznych, których zasadność podkreśla m.in. projekt bazowy RATIO-COAL. Nowy ulepszony produkt jakościowego modelu złoża zmienia schematyczne podejście do oceny zasobności złoża, określanego obecnie głównie poprzez parametry fizyko-chemiczne węgla, na rzecz wykorzystania petrografii węgla. Korzyści zastosowania i wdrażania NJMZ w struktury przedsiębiorstw ma zwiększyć konkurencyjność poprzez efektywniejsze planowanie eksploatacji, zwiększenie możliwości wydobycia czy szanse na utrzymanie rentowności zakładów górniczych.

Odbiorcą niniejszego rozwiązania mogą być nie tylko kopalnie węgla kamiennego zainteresowane oceną geologiczno-fizyko-chemiczną i petrograficzną złoża, ale cały sektor górniczy prowadzący eksploatację zarówno głębinową, jak i odkrywkową. Ponadto potencjalnym odbiorcą Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża mogą być również laboratoria oceny jakości paliw stałych.

Więcej informacji na temat projektu:

kierownik projektu dr Iwona Jelonek reprezentująca Katedrę Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
tel. 32 3689498
e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl