Jesteś tutaj

XII Ogólnopolska Noc Biologów rozpocznie się 13 stycznia 2023 roku o godzinie 15.00 w auli Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 9 w Katowicach.

„Noc Biologów” to ogólnopolska akcja mająca na celu promocje nauk przyrodniczych. W 2023 roku odbędzie się już po raz dwunasty. Każdego roku akcji przyświeca inne jasło przewodnie. XII Ogólnopolska Noc Biologów będzie przebiegała pod hasłem „Woda - źródło życia – teraźniejszość i przyszłość”. W ramach wydarze­nia w jednostkach naukowych reprezentujących nauki przyrodnicze w całej Polsce odbywa się wiele dyskusji, wykładów i warsztatów. Wiele takich spotkań odbędzie się również na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Będzie można wziąć udział w serii spot­kań nau­ko­wych z nau­kowca­mi UŚ, re­ali­zo­wa­nych w kon­wen­cji po­pu­lar­no­nau­ko­wych wy­kła­dów, war­szta­tów i dy­sku­sji. Dla dzieci i mło­dzie­ży prze­wi­dzia­ne są licz­ne kon­kur­sy z atrak­cyj­ny­mi na­gro­da­mi, a wszy­st­ko po to, by umo­żli­wić szer­szej pu­blicz­no­ści za­po­zna­nie się z aktu­al­ny­mi kon­cep­cja­mi i tren­da­mi ba­daw­czy­mi, któ­ry­mi ży­je świat nau­ki, a któ­re naukowcy chcą za­pre­zen­to­wać w pro­sty i przy­stęp­ny sposób dla każ­de­go z uczestników.

Noc Biologów 2023 można śledzić na fanpage'u wydarzenia, fanpage'u Wydziału Nauk Przyrodniczych, jak i na stronie WNP UŚ oraz Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

plakat z informacjami o wydarzeniu [informacje zawarte w treści]