15 i 16 października 2015 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2015”

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą m.in.: współczesne zjawiska transferu międzyjęzykowego,  funkcjonowanie tekstów tłumaczonych i ich recepcja, opis relacji systemowo-językowych i kulturowych w przekładzie, rozważania na temat kierunków analiz przekładowych. Szerokie ujęcie tematu pozwali na prezentację wyników badań, uwzględniających różne podejścia metodologiczne.

Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach:

  • przekład specjalistyczny,
  • przekład audiowizualny,
  • przekład artystyczny.


Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UŚ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ifw.us.edu.pl.

Interdyscyplinarna konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2015”
Słowa kluczowe (tagi):